ทะเลแหวก 4 เกาะกระบี่ +  พีพี มาหยา 3  วัน  2  คืน

วันแรก 4 เกาะ ทะเลแหวก กระบี่ อาหารเที่ยง

08.30 น.    รับท่านจาก จุดนัดพบ เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ

09.30 น.    นำท่านสู่หาดพระนาง ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ เชิญกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินชมความงามภายในถ้ำ

หรือจะเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย / นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand ความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติที่มีสันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่เกาะทับและเกาะหม้อท่านจะได้เดินบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่

กลางท้องทะเลนอกจากนี้ท่าน สามารถเล่นน้ำดำผิวน้ำ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

  

11.00 น.    นำท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนที่ถูกทั้งลมและฝนกัดกร่อนจนรูปร่างคล้ายหัวไก่ขนาดใหญ่อยู่กลางทะเล ตัดกับน้ำทะเล

สีเขียวมรกตงดงาม ชมความงามของถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำรังของนกนางแอ่นจำนวนมาก

11.20 น.    นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล และขอเชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการัง และดอกไม้ทะเลที่สวยงามหลากสายพันธุ์

ชมฝูงปลาเสือ ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน และฝูงปลาสวยงามอีกมายมายหลากหลายชนิด

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกที่เกาะปอดะ ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน ผ่อนคลายด้วยเสียงคลื่น น้ำทะเลใส

หาดทรายขาวสะอาดและสายลมที่พัดเย็นสบาย จากนั้นขอเชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 น.   เดินทางถึงอ่าวนาง และส่งท่านกลับถึงโรงแรมที่พัก /ตามอัธยาศัยกับมื้อเย็น และท่องเที่ยวราตรีตามอิสระ

วันที่สอง เกาะพีพี – อ่าวมหยา อาหารเช้า + เที่ยง

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.   รับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ / ออกเดินทางสู่พีพี สวรรค์แห่งอันดามัน
09.30 น.   นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพี เกาะหินปูนที่มีความงดงามติดอันดับโลก และสนุกสนานไปกับการดำผิวน้ำดูปะการังและ

ฝูงปลามากมาย
- อ่าวมาหยา สถานที่อันเลื่องชื่อ ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง "The Beach" เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเล

ใสสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง
- อ่าวโล๊ะซามะ จุดดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ณ จุดนี้ท่านจะได้ชมฝูงปลาน้อย-ใหญ่หลากหลายชนิด และดอกไม้ทะเล

ที่งดงามเป็นจำนวนมาก - อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) และท่านจะได้พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ที่ถูกโอบล้อม

ด้วยผาหินปูนอันสูงชัน งดงามตระการตา - ถ้ำไวกิ้ง ชมความงามของถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำรังของนกนางแอ่นจำนวนมาก

12.00 น.   นำท่านขึ้นสู่ เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี และรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ย์

ณ ภัตตาคาร

14.00 น.   ออกเดินทางกันต่อสู่ อ่าวลิง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์หลากสายพันธุ์ที่

งดงามมาก ๆ และชมฝูงปลาสวยงามนานาชนิดที่แหวกว่ายรอบ ๆ ตัวท่าน

15.00 น.   นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของ เกาะนี้

ททท. ตั้งฉายาให้ว่า "ดงปะการังแสนไร่" เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย
16.00 น. ถึงอ่าวนาง และส่งกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ / อาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สาม ที่พัก – สนามบิน อาหารเช้า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / อิสระ จนได้เวลาส่งสนามบิน หรือ บขส.

เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม - ค่าธรรมเนียมอุทยาน - ค่าที่พัก
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - ค่าอุปกรณ์ดำน้ำและชูชีพ - ค่าธรรมเนียมอุทยาน
- ค่าไกด์บริการนำเที่ยว - ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท