เที่ยวกระบี่ เกาะห้อง วันเดย์ทัวร์ 

บรรยากาศภายใน ลากูน น้ำเขียวใสดั่งมรกต เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ เกาะลาดิง

                                                                             

รายละเอียดโปรแกรม :
08.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พัก(กระบี่) เดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
09.30 น. เดินทางถึง เกาะห้องทะเลใน (Lagoon) ล้อมรอบด้วยผาหินปูน น้ำทะเลใส
              สะอาดเขียวดั่งมรกต
10.30 น. มุ่งหน้าสู่ เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบที่ประกอบด้วย
              เกาะยาวน้อย , ยาวใหญ่ และหาดทับแขก
11.00 น. ระหว่างทางแวะ เกาะลาดิง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับความ
              สวยงามกันค่ะ
12.00 น. พักรับประทานอารกลางวันบน เกาะห้อง บริการ อาหารแบบปิกนิก
              ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับ
15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก...โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ
              ประทับใจ
****************************
อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการรวม :
- เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ
- รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก(กระบี่) ไป- กลับ ท่าเรือกระบี่
- บริการน้ำดื่มและผลไม้ ฟรีตลอดการเดินทาง
- อาหารกลางวัน
- หน้ากาก ชูชีพ
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
- ไกด์มีประสบการณ์
- ประกันอุบัติเหตุ


* หมายเหตุ *
- เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล
- การเดินทางออกจากจังหวัดกระบี่
- โปรแกรมนี้เรือจะออกเฉพาะวันอังคาร , พฤหัสบดี และ วันเสาร์ (Apr - 31 Oct 13)
- เวลารับ(กระบี่)
- ในเมือง 08.00 - 08.15 น. ในอ่าวนาง 08.30 - 08.45 น.
- ทับแขก 07.50 - 08.00 น. คลองม่วง 08.00 - 08.15 น.