นำเที่ยวตรัง,สตูล,ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
วันแรก ตรัง-สตูล-ลังกาวี
06:00 น. คณะเจอกัน ณ จุดนัดพบ
09:00 น. นำคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล เจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเข้าประเทศมาเลเซีย
             หลังผ่าน ตรวจหนังสือเดินทางแล้ว นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลังกาวี

10.30 น. คณะเดินทางถึงเกาะปลอดภาษีลังกาวีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศ มาเลเซีย / นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์
             นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง(ไม่รวมในค่า ทัวร์)สำหรับท่านที่กลัวความสูง
             ท่านสามารถเดินเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ซึ่งมีร้านค้ามากมายและมุมสวยๆสำหรับถ่ายรูปและกิจกรรมอื่น

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร /นำคณะสู่ หาดทรายดำ สัมผัสหาดทรายสีดำ ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากคำสาปแช่ง
             ของพระนางมัสสุหรีากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชม สุสาน พระนางมัสสุหรี  ผู้สาปเกาะลังกาวีไม่ให้เจริญเจ็ดชั่วอายุคน
             ให้ท่านได้ฟัง  เรื่องประวัติความเป็นมาของ พระนางมัสสุหรี  /ได้เวลานำคณะช้อปปิ้ง สินค้าโอท๊อป ของลังกาวี
             ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นยาสมุนไพร ซึ่งบางชนิดมีเฉพาะในเกาะนี้เท่านั้น แม้แต่คนมาเลย์เองก็ยังมาหาซื้อจากที่นี่ /
             หลังจากทัวร์รอบเกาะ นำคณะเดินทางสู่ ตลาด กัวร์ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยว ใฝ่ฝันที่อยากมาเดินทางในการเดินทางมาเที่ยว
             เกาะลังกาวี นั้นคือ การได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น เหล้า ไวน์ บุหรี่ ช๊อคโกแลต
             เครื่องครัว เครื่องประดับ คริสตัน และสินค้าอื่นนานาชนิดให้ท่านได้เลือกหา

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /นำคณะสู่โรงแรม Bahagia หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ลังกาวี-ท่าเรือตำมะลัง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์คณะผู้เดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. คณะร่วมบันทึกภาพ ณ จัตุรัสนกอินทรีย์ สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของเกาะลังกาวี
09.30 น. เก็บตกกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดกัวห์ อีกครั้งหนึ่งเพื่อความจุใจกับสินค้ามากมาย/อิสระอาหารมื้อเที่ยง
12.00 น. อำลาเกาะมนต์ขลังลังกาวี เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูลประเทศไทย
13.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทาง  /นำคณะเดินทางกลับสู่จังหวัดตรัง
16.00 น. ถึงจังหวัดตรังโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
1. ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2. อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3. สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097