โปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะทะเลตรัง + เกาะรอก  เที่ยวครบ 6 เกาะ  3 วัน 2 คืน
วันแรก หมู่เกาะทะเลตรัง  เกาะม้า เกาะเชือก  ถ้ำมรกต เกาะมุก
09:00 น. เจอกัน ณ ท่าเรือปากเมง
10:00 น. เรือออกจากท่าเรือปากเมง(เรือทัวร์)
11:30 น. ถึงเกาะไหง  เช็คอินเข้าที่พัก บนเกาะไหง ตามระบุ
12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
13:00 น. นำคณะลงเรือเพื่อท่องหมู่เกาะทะเลตรัง ดำน้ำดูปะการัง บริเวณเกาะเชือก เกาะม้าเกาะแหวน
              นำชมความเร้นลับและความอัศจรรย์ของธรรมชาติภายในถ้ำมรกตที่เกาะมุก
19:30 น. รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัยตามสบายสไตล์ชาวเกาะบรรยากาศริมทะเล

วันที่สอง เกาะไหง–เกาะรอกใน–เกาะรอกนอก–เกาะกระดาน
07:30 น. อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
08:30 น. นำคณะลงเรือเพื่อออกเดินทางสู่เกาะรอกนอก รอกใน เล่นน้ำดูปะการัง
12:30 น. อาหารเที่ยง ณ บริเวณชายหาดเกาะรอกนอก
13:30 น. สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์  หาดทรายขาวน้ำใส  บริเวณเกาะกระดาน
18:30 น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ณ ภัตตาคาร
วันที่สาม เกาะไหง-ท่าเรือ
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 น. นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง
10:00 น. ถึงท่าเรือปากเมง โดยสวัสดิภาพ / จบการบริการ

หมายเหตุ
1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,
   ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097