เกาะเหลาเหลียง-เกาะสุกร-เกาะตะเกียง 3 วัน 2 คืน
วันแรก เมืองตรัง-เกาะสุกร
เช้า         รับคณะจากสนามบินตรัง/บ.ข.ส./สถานีรถไฟ/นำคณะเดินทางสู่ท่า เพื่อเดินทางสู่เกาะสุกร  เช็คอินเข้าที่พัก
              สุกรคาบาน่า หรือเทียบเท่า
เที่ยง       อาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท /หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนทำกิจกรรม ตามอัธยาศัย
18:30 น. อาหารมื้อค่ำพร้อมกัน ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เกาะเหลาหลียงเหนือ - เกาะหลาวเหลียงใต้  - เกาะตะเกียง
07:00 น. อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท
09:30 น. นำ คณะลงเรือเดินทางสู่เกาะหลาวเหลียงเหนือ ซึ่งเป็นเกาะที่เพิ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยว เมื่อไม่นานมานี้  ชมความ
             งามของเกาะ หาดทราย ชมปะการังอันหลากหลายแหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดแหล่งหนึ่งในในหมู่เกาะตรังใต้ ให้อาหารปลา
             เสือและปลนกขุนทองให้ท่านพักผ่อนบนเกาะส่วนตัวที่ไม่มีผู้คน อาศัย
เที่ยง      อาหารเที่ยง บนเกาะ
บ่าย       เดินทางสู่เกาะเหลาเหลียงใต้  ชมความงามของหาดทราย ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ที่นี่มาช้านาน
16:00 น. เดินทางกลับสู่เกาะสุกร
18:00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่สาม  เกาะสุกร-เมืองตรัง-ช้อปปิ้ง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร/ถ่ายรูป/พักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 น. ลงเรือเพื่อ เดินทางไปยังท่าเรือตะเสะ /ขึ้นรถเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง / ช้อปปิ้งของฝากเมืองตรัง / ส่งท่านกลับ
              ภูมิลำเนา /จบการบริการ

หมายเหตุ
1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,
   ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097