โปรแกรมลังกาวี วันเดย์ทัวร์

เยือนเกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาปพระนางเลือดขาว
ท่องเที่ยวเกาะลังกาวีวันเดย์ทริป

ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล – เกาะลังกาวี – สุสานพระนางมัสสุรีย์ – กระเช้าลอยฟ้า Cable Car – ช้อปปิ้งตลาดกั๊วะ

08.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือตามะลัง จังหวัดสตูล มีทีมงานของบริษัททัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

               จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง
09.30 น. นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาป เจ็ดชั่วโคตร เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้เห็น

               เกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน เต็มไปด้วยความลึกลับและคาสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา
10.40 น. คณะเดินทางถึง เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จพิธีนำ

               ท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศที่คอยท่านอยู่ เพื่อที่จะนำท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี นำท่านนมัสการ พระนางมัสสุรีย์

               ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ และตัวบ้านโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบ

               พื้นเมืองของชาวมาเลเซีย ชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นอยู่วิถีชีวิตสมัยที่พระนางมัสสุรีย์ยังมีชีวิตอยู่

               พร้อมฟังความรู้ประวัติความเป็นมาจากมัคคุเทศก์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
               บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้า Cable Car ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้น
               สู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขา

               GUNUNG MAT CINCANG ที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะต่าง ๆ ของ จังหวัด

               สตูล สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่สถานี เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกบริเวณ                                ORENTELVILLAGE ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด
14.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ตลาดกั๊วะ ซึ่งเป็นตลาดปลอดภาษีของเกาะลังกาวี มีร้านค้ามากมาย สินค้าแตกต่างกันไปให้ท่าน

              ได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง เครื่องแก้ว เหล้า เบียร์ เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ สมควรกาเวลานำคณะ

               เดินทางสู่ท่าเรือ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ดาตารันลัง สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ไว้เป็นที่ระลึก
16.00 น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง พร้อมลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ประเทศไทย
17.20 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือตามะลัง นาท่านผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นส่งท่านขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลาเนา

               โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการรวม
- ค่ารถนำเที่ยว ตามโปรแกรม
- ค่าอาหารรวม 1 มื้อ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าหนังสือ เดินทาง