โปรแกรมทัวร์ลังกาวี  2  วัน  1  คืน

วันแรก จุดนัดพบ – ท่าเทียบเรือตำมะลัง-ลังกาวี อาหารเที่ยง + เย็น

06:00 น. คณะเจอกัน ณ จุดนัดพบ
09:00 น. นำคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล เจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความ
               สะดวกเรื่องเอกสารการเข้าประเทศ มาเลเซียหลังผ่าน ตรวจหนังสือเดินทางแล้ว นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลังกาวี

10.30 น. คณะเดินทางถึงเกาะปลอดภาษีลังกาวีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
               ประเทศ มาเลเซีย / นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง สำหรับท่านที่

               กลัวความสูงท่านสามารถเดินเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ซึ่งมีร้านค้ามากมายและมุมสวยๆสำหรับถ่ายรูปและกิจกรรมอื่น
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร /นำคณะสู่ หาดทรายดำ สัมผัสหาดทรายสีดำ ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากคำสาปแช่งของ

               พระนางมัสสุหรีากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชม สุสาน พระนางมัสสุหรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไม่ให้เจริญเจ็ดชั่วอายุคนให้ท่านได้ฟัง

               เรื่องประวัติความเป็นมาของ พระนางมัสสุหรี /ได้เวลานำคณะช้อปปิ้ง สินค้าโอท๊อป ของลังกาซึ่งส่วนใหญ่ เป็นยาสมุนไพร

               ซึ่งบางชนิดมีเฉพาะในเกาะนี้เท่านั้น แม้แต่คนมาเลย์เองก็ยังมาหาซื้อจากที่นี่ /หลังจากทัวร์รอบเกาะ นำคณะเดินทางสู่

                ตลาดกัวร์ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยว ใฝ่ฝันที่อยากมาเดินทางในการเดินทางมาเที่ยวเกาะลังกาวี นั้นคือ การได้เลือกซื้อสินค้า

                ปลอดภาษีราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น เหล้า ไวน์ บุหรี่ ช๊อคโกแลต เครื่องครัว เครื่องประดับ คริสตัน และสินค้าอื่น                 นานาชนิดให้ท่านได้เลือกหา
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /นำคณะสู่โรงแรม My Hotel หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

  

 

วันที่สอง ลังกาวี – ท่าเรือตำมะลัง อาหารเช้า

07.00 น. อรุณสวัสดิ์คณะผู้เดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. คณะร่วมบันทึกภาพ ณ จัตุรัสนกอินทรีย์ สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของเกาะลังกาวี
09.30 น. เก็บตกกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดกัวห์ อีกครั้งหนึ่งเพื่อความจุใจกับสินค้า
               มากมาย/อิสระอาหารมื้อเที่ยง
12.00 น. อำลาเกาะมนต์ขลังลังกาวี เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูลประเทศไทย
13.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทาง โดยสวัสดิภาพ
*************************

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการรวม
- ค่ารถนำเที่ยว ตามโปรแกรม
- ค่าอาหารรวม 1 มื้อ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าหนังสือ เดินทาง