โปรแกรมหมู่เกาะทะเลตรัง-เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 3วัน 2คืน
วันแรก สตูล -ตรัง -ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า
เช้า         เดินทางถึงจังหวัดตรังนำคณะรับประทานอาหารเช้าแบบชาวตรัง (1) อาทิ หมูย่างเมืองตรัง
              ติ่มซำหลากหลายชนิดชงกาแฟ-โอวัลติน

07:00 น. นำคณะเข้าโรงแรมที่พักเก็บสัมภาระ ฝากสัมภาระบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
08:30 น. ถึงท่าเรือปากเมงให้ท่านได้อิสระกับการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
09:30 น. ออกเดินทางท่องทะเล โดยเรือทัวร์ท่องเที่ยว นำคณะเข้าชม Unseen ถ้ำมรกตเกาะมุก
11:00 น. เดิน ทางสู่ เกาะกระดาน เกาะแห่งความงดงามของ หาดทรายขาว ปะการังสวย นำคณะดำน้ำดูปะการังบริเวณ
              หน้าชายหาดเกาะกระดาน ชมปะการังเขากวางอ่อน ปะกาสมอง  ดอกไม้ทะเล ปลานีโม่ และสัตว์น้ำทะเลนานาชนิด

12:00 น. ประทานอาหารบุฟเฟ่ย์บนเรือ(2) พร้อมเครื่องดื่ม ผลไม้ และอาหารว่าง
บ่าย        ออกเดินทางสู่เกาะม้า เกาะแห่งปะการังอ่อนในอีกรูปแบบหนึ่งหลากสี สัมผัสโลกใต้ทะเลที่งดงามให้ท่านได้เพลิดเพลิน
              กับท้องทะเลตรัง / จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับท่าเรือ

16:00 น. ถึงท่าเรือขึ้นรถเดินทางสู่ที่พักตัวเมืองตรัง
18:00 น. พร้อมกันเพื่อนำคณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ตรัง-สตูล(ท่าเรือตำมะลัง)-เกาะลังกาวี-บ้านมัสสุหรี-พิพิธภัณฑ์มหาธีร์-เคเบิ้ลคาร์-ตลาดกั๋ว
06:00 น. ออกเดินทางสู่ จ.สตูล บริการอาหารเช้า (4) หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง
09:30 น. เรือเฟอร์รี่ย์ปรับอากาศออกจากท่าเรือสู่ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย
10:40 น. ถึงเกาะลังกาวี นำคณะเดินทางสู่สุสานพระนางมัสสุหรี พระนางเลือดขาว หลังจากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์มหาธีร์
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5) หลังอาหารเดินทางสู่ Cable Car
13:30 น. ถึง สถานีกระเช้าลอยฟ้า นำคณะเตรียมขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขา Mat Cincang ชมทัศนียภาพของหุบเขาและ
              ชมฝั่งทะเลอันดามัน ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะดง ของประเทศไทย ได้ชัดเจน

16:30 น. นำคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ตลาดกั๋ว ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี /รับประทานอาหารเย็น ( 6)  ณ ภัตตาคาร
19:00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ลังกาวี -ท่าเรือ -ตรัง -ถ้ำเลเขากอบ –ช้อปปิ้ง
07:00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม(7) นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ แวะถ่ายรูปสัญลักษณ์เกาะลังกาวีที่ พญานกอินทรีย์
08:30 น. ซื้อของฝากที่ท่าเรือกันอีกครั้งก่อนเดินทางกลับท่าเรือตำมะลัง
10:30 น. ถึงท่าเรือตำมะลัง นำคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ จ.ตรังพร้อมบริการอาหารมื้อเที่ยงแบบแพ็คกกล่อง(8)
13:00 น. นำคณะลงเรือชมถ้ำเลเขากอบ/จากนั้นให้อิสระกับการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากเมืองตรัง  / ส่งกลับภูมิลำเนา        

หมายเหตุ
1. ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2. อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3. สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097