โปรแกรม นำเที่ยว หาดใหญ่ – ตรัง 4 วัน 3 คืน

วันแรก หาดใหญ่ – ตรัง – สะพานยอดไม้ – สถานีรัก – ต้นยางต้นแรกของไทย

เช้า   รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย 

บ่าย  เดินทางถึงจังหวัดตรัง นำเที่ยวสะพานยอดไม้ , สถานีรถไฟสุดอันดามันหรือ สถานีรัก

นำชมต้นยางพารา ต้นแรกของประเทศไทย

เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ธนา พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ถ้ำมรกต - ทัวร์ 4 เกาะทะเลตรัง อาหารเช้า/ เที่ยง / เย็น

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ติ่มซำ หมูย่าง เมืองตรัง
08.30 น.   เดินทางสู่ท่าเรือ หาดปากเมง
09.30 น.   นำคณะลงเรือ เพื่อท่องหมู่เกาะทะเลตรัง เรือนำท่านสู่จุดแรกของโปรแกรม นั้นคือเกาะม้า ให้ท่านได้ดำน้ำชมปะการังเจ็ดสี

และชื่นชมกับปลาการ์ตูน ที่มาเล่นกับท่านตามที่ท่านดำน้ำชมปะการัง / นำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดต่อไปคือ

เกาะเชือก ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามไม่แพ้จุดแรก ให้ท่านได้ลง ดำน้ำชมปะการัง สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล และชื่นชมกับปลานานาชนิด/

ได้เวลานำท่านขึ้นเรือ
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง แบบบุฟเฟ่ย์บนเรือ
บ่าย เรือนำคณะถึงเกาะมุก จุดที่เป็นไฮไลท์ของท้องทะเลตรัง นั้นคือถ้ำมรกต ซึ่งถือได้ว่าเป็น Unseen Thailand เรือนำ

ท่านถึงปากทางเข้าถ้ำมรกต ไกด์ทางทะเลของเราอธิบาย ถึงการเข้าไปภายในถ้ำ ซึ่งมีความมืดสนิท ถึง 80 เมตร / จากนั้น

ไกด์นำท่านสู่ภายในถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ ของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างบรรจงให้ท่านได้ชื่นชม / หลัง

พักผ่อน และถ่ายรูปกับความสวยงาม ของหาดทรายภายในถ้ำ ไกด์นำท่านออกจากถ้ำ /บริการอาหารว่าง / และเรือนำคณะ

สู่เกาะกระดานซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงของทะเลตรัง นั้นคือเกาะแห่งความรัก เป็นสถานที่จัดพิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่มีชื่อเสียง

ไปทั่วโลก / เรือนำท่านถึงเกาะกระดาน ให้ท่านลงดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นของเกาะกระดาน / ได้เวลานำคณะขึ้นเรือเพื่อ

เดินทางต่อไปยังจุดดำน้ำบริเวณเกาะไหง(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศ)

15:00 น.   เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง
16.00 น.   กลับสู่ ท่าเรือ // เดินทางกลับสู่ที่พัก ....
19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น .... / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

  

 วันที่สาม  ตรัง   ถ้ำเลเขากอบ  - สงขลา - หาดใหญ่                                      อาหารเช้า/เที่ยง/---

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ติ่มซำ หมู่ย่างเมืองตรัง
08.30 น.   หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นอันซีนอินไทยแลนด์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นำท่านถึงถ้ำเล /ลงเรือ

ล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำเพื่อชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร   สนุกสนาน กับการชมถ้ำลอดท้องมังกรที่มีความยาวถึง 350 เมตร เป็นถ้ำที่แตกต่าง จากถ้ำอื่นๆ เพราะการเข้าชม ต้องนอน

ราบไปกับเรือท้องแบนเข้าชม เป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก                   ภายนอกภูเขา หลังจากชื่นชมกับธรรมชาติอย่างสนุกสนานแล้ว นำท่านแวะชมของที่ระลึกไม้แกะสลักเทพธาโร ผ้าบาติก

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมืองตรัง // ช้อปปิ้งของฝากเมืองตรัง
บ่าย เดินทางกลับหาดใหญ่ / นำคณะเดินทางเที่ยว หาดสมิหลา เขาตังกวน
เย็น กลับสู่หาดใหญ่ เช็คอิน เข้าทีพัก โรงแรม วีแอล หรือเทียบเท่า / อิสระอาหารเย็น

วันที่สี่ หาดใหญ่ – สนามบิน อาหารเช้า

เช้า บริการอาหารเช้า ..... 

09.00 น. เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

09.25 น. เช็คอิน ณ เคาว์เตอร์นกแอร์

11.25 น. เดินทางสู่กลับสู่ภูมิลำเนา ..... // จบการบริการ

------------------------------ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม-------------------------

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม - ค่าธรรมเนียมอุทยาน - ค่าที่พัก
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - ค่าอุปกรณ์ดำน้ำและชูชีพ - ค่าธรรมเนียมอุทยาน
- ค่าไกด์บริการนำเที่ยว - ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท