โปรแกรมถ้ำมรกต 4 เกาะทะเลตรัง + ถ้ำเลเขากอบ + กระบี่ + สระมรกต + น้ำตกร้อน 3 วัน 2 คืน

วันแรก : ถ้ำมรกต  4  เกาะทะเลตรัง    

08:00 น.         เจอกัน ณ ท่าเรือปากเมง นั่งเรือออกจากฝั่ง นำท่านสนุกและเพลิดเพลินตามโปรแกรม ท่องหมู เกาะทะเลตรัง

                      เรือจะนำท่านถึง จุดแรกของโปรแกรมคือ เกาะม้า จุดดำน้ำชมปะการังหลากสี และปลานานาชนิด รอคอยให้ท่าน

                      ได้ชื่นชม มีไกด์ผู้ชำนาญการทางทะเลของเรานำท่านเลือกชม ตามจุดที่สำคัญต่างๆ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือเพื่อเดิน
                      ทางสู่เกาะเชือกให้ท่าน ได้ค้นหาที่มาของเกาะแห่งนี้ถึงเกาะเชือกไกด์นำท่านลงดำน้ำ และชื่นชมกับความงาม

                      ของ ท้องทะเลที่นี่ ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบไม่แพ้จุดอื่นๆ ของทะเลตรังให้ท่านได้ชื่นชมกันจนอิ่มใจ

    

12.00  น.      รับประทานอาหารเที่ยง  แบบบุฟเฟย์บนเรือพร้อมเครื่องดื่มและผลไม้  จากนั้นเรือนำท่านสู่เกาะมุก  ที่นี่เป็นเอง

                   เป็นจุด ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความพิศวงของธรรมชาติ  แห่งเดียวของท้องทะเลอันดามันและเป็น 1 ใน 2 ของโลก

                   นั้นคือ ถ้ำมรกต ไม่นานเรือนำท่านถึงถ้ำมรกต ไกด์ของเราอธิบายการ ที่จะนำท่านลอดเข้าไปในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิท

                         ถึง  80 เมตรหลังจาก  นั้นทีมไกด์นำท่านลอยคอลากท่านเข้าไปในถ้ำ  ท่านจะชื่นชมกับความอัศจรรย์ภายในถ้ำ ถ่ายรูปไว้

                         เป็นที่ระลึกและ  พักผ่อนจนอิ่มใจ ได้เวลาไกด์ลากท่านออกจากถ้ำเพื่อเดินทางไปยังเกาะกระดาน  เกาะแห่งความรักที่

                         มาของชื่อคือ เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร  บริการเครื่องดื่มและเค้กตรัง  


16.00 น.       จากนั้นเรือนำท่านกลับสู่ท่าเรือ เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ หรือระดับเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น

                    อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

     


วันที่สอง : ถ้ำเลเขากอบ – กระบี่ - สระมรกต – น้ำตกร้อน

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 

08.00 น.        นำคณะเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ ท่านจะได้ผจญภัย ภายใต้ธรรมชาติที่ไม่เหมือนที่ไหน / ได้เวลานำ คณะสู่แหล่ง

                    ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากนั้นออกเดินทางสู่สระมรกต หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษา ธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟ  

                            สู่สระมรกต  (Unseen)ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสัน สวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้ว และสระมรกต  

                            ให้คณะได้ลงเล่น น้ำหรือพักผ่อนกันตามสบาย / ได้เวลานำท่านชม น้ำตกร้อน ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยให้  

                            คณะได้พักผ่อน คลายกับ การอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนกันตามสบายท่ามกลางธรรมชาติ

 

15.30 น.        นำคณะเดินทางสู่ตรัง

 

19.00 น.        บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร พักโรงแรมเดิม อิสระกับการเดินบริเวณถนนคนเดิน

 

วันที่สาม : ตรัง - ช้อปปิ้งของฝากเมืองตรัง – ส่งกลับสนามบิน         

เช้า               บริหารอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แวะซื้อของฝากจากเมืองตรัง อิสระจนถึงเวลาส่งกลับภูมิลำเนา

 
                                     *****************************
อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการรวม

- ค่าที่พัก 2 คืน                                        - ค่าธรรมเนียมเข้าชมทุกที่ตามโปรแกรม
- อาหาร 6 มื้อ / อาหารว่างบนเรือ                 - ค่าเข้าชมสถานที่ทุกที่ตามโปรแกรม
- ค่ารถนำเที่ยว และรับ-ส่งตามโปรแกรม         - ค่าเรือนำเที่ยว และรับ-ส่งตามโปรแกรม
- อุปกรณ์ดำน้ำพร้อมชูชีพ                           - ค่าไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรม